Natječaj za izbornika muške seniorske reprezentacije

Objavljeno: Subota, 30 Ožujak 2013 18:41 Autor:
Raspisan je natječaj za izbornika muške seniorske reprezentacije sjedeće odbojke.

Ur.br. 03-03/13
Zagreb, 27.ožujka 2013
Temeljem Ĉlanka 48, toĉka 8. Statuta HSSO,
predsjednik Hrvatskog Saveza Sjedeće Odbojke,
raspisuje


INTERNI NATJEĈAJ
ZA IZBORNIKA MUŠKE SENIORSKE REPREZENTACIJE SJEDEĆE ODBOJKE

OBAVEZNI UVJETI:
- državljanin Republike Hrvatske,
- minimalno srednja struĉna sprema,
- ima zvanje višega odbojkaškog trenera, ili se nalazi na školovanju za to zvanje ili je 4
godine uspješno vodio/la reprezentaciju, ili višegodišnje iskustvo trenera u voĊenju
kluba sjedeće odbojke,
- višegodišnje iskustvo u radu u sportu osoba sa invaliditetom,
- poznavanje osnovnih i specifiĉnih elemenata organizacije i provoĊenja treninga,
- poznavanje meĊunarodnih i nacionalnih pravila sjedeće odbojke,
- ima zapažene rezultate u dosadašnjem struĉnom i odgojnom radu,
- aktivno govori jedan od službenih svjetskih jezika,
- program rada za dvogodišnje razdoblje,
- spremno zastupa športski probitak HSSO-a i Republike Hrvatske u svijetu,
Prijave za natjeĉaj, zajedno sa dokazima o zadovoljavanju obaveznih uvjeta, moraju se
dostaviti na sljedeću adresu sa naznakom „PRIJAVA ZA NATJEĈAJ“
HRVATSKI SAVEZ SJEDEĆE ODBOJKE
3 LAZ 8, 10040, ZAGREB
Rok za dostavu prijava: 10 dana od dana objave natjeĉaja, zakljuĉno sa 07. travnja 2013.
godine.
Naknadno pristigla ili nepotpuna dokumentacija, neće se razmatrati.
O rezultatima izbora, kandidati će biti pisano obaviješteni u roku 7. dana od isteka roka za
podnošenje prijava, te će isti biti objavljeni na web stranici www.hsso.hr

Predsjednik Hrvatskog saveza sjedeće odbojke
Enes Nuhić